Kontrolní hlášení DPH od 1. 1. 2016

Novela zákona o dani z přidané hodnoty platná od 1. 1. 2016 zavádí zásadní novinku, respektive povinnosti pro plátce DPH. Jedná se o tzv. kontrolní hlášení. O co se jedná a jak to bude v praxi vypadat?

Na úvod je třeba říci, že se týká pouze plátců DPH, nikoliv identifikovaných osob či dokonce neplátců. Kontrolní hlášení je nové daňové tvrzení, které ovšem nenahrazuje standardní přiznání k dani z přidané hodnoty, ale doplňuje ho. Právnické osoby budou kontrolní hlášení podávat bez výjimky měsíčně (tedy bez ohledu na zdaňovací období do 25. dne následujícího měsíce) a fyzické osoby dle zdaňovacího období (tedy měsíčně či čtvrtletně ve stejném termínu jako daňové přiznání). Zároveň s nástupem kontrolního hlášení bude zrušena povinnost podávat výpis z evidence pro daňové účely dle § 92a, protože informace v něm obsažené budou součástí právě nového kontrolního hlášení.

V případě kontrolního hlášení nebude platit tzv. ochranná lhůta, jako například při podání přiznání k DPH, která činí pět pracovních dní. Pokud bude kontrolní hlášení podáno po lhůtě, byť o jeden den později, správce daně automaticky vyměří pokutu 1 000 Kč. Nepodá-li daňový subjekt kontrolní hlášení po uplynutí lhůty a bude správcem daně vyzván k podání, musí na výzvu reagovat do pěti kalendářních dnů a zároveň mu bude automaticky udělena pokuta 10 000 Kč. Pokud nestihne zareagovat na výzvu do pěti dnů, pokuta činí 30 000 Kč. Nepodá-li daňový subjekt kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně, čeká ho pokuta 50 000 Kč. Tyto pokuta jsou dané ze zákona a není je tedy možné nijak snížit či neudělit vůbec.

Kdy nebudete muset podávat kontrolní hlášení? Pouze v případě, když neuskutečníte za zdaňovací období žádné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo nenárokujete odpočet DPH. Kontrolní hlášení bude možné podávat pouze elektronicky – to platí jak pro právnické, tak fyzické osoby bez výjimky. Zároveň je zrušena výjimka z povinnosti elektronického podávání přiznání k DPH pro fyzické osoby s obratem do 6 mil. Kč ročně.

Zde můžete nahlédnout, jak bude kontrolní hlášení pravděpodobně vypadat a jak se s ním vypořádat Finanční správa – kontrolní hlášení