Kdy se stanete plátcem DPH v roce 2016?

Vznik plátcovství DPH je poměrně často diskutovaným tématem. Přestože v roce 2016 nedošlo k žádným zásadním změnám, je užitečné si stručně zákonné podmínky zopakovat.

Plátcem DPH se stává osoba povinná k dani (právnická a fyzická osoba podnikající, případně právnická osoba nezaložená za účelem podnikání uskutečňující ekonomickou činnost), která v rámci ČR uskutečňuje dodání zboží, nemovitých věcí nebo poskytnutí služeb, a překročí za 12 bezprostředně předcházejících měsíců obrat 1 mil. Kč (s výjimkou osob, které uskutečňují pouze plnění osvobozená bez nároku na odpočet dle §52 až 62 ZDPH).

Do obratu se počítá i případná dotace k ceně. Naopak se do obratu nepočítají některé činnost osvobozené od daně bez nároku na odpočet, ale pouze v případě, že jsou vykonávány příležitostně. Jedná se o činnost vymezené v §54 až 56a ZDPH (finanční činnost, penzijní činnost, prodej vybraných nemovitých věcí a nájem vybraných nemovitých věcí). Pokud jsou uvedené činnosti vykonávány soustavně, zahrnují se do obratu k povinné registraci k DPH.

Do obratu se dále nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku, protože se nejedná o soustavnou ekonomickou činnost. Specifikem je účast osoby povinné k dani ve společnosti (dříve sdružení), kdy jsou do obratu zahrnována plnění přijatá osobou jak samostatně, tak celou společností. Osoba povinná k dani se taktéž stává automaticky plátcem, pokud uzavřela smlouvu o společnosti (sdružení) spolu s plátcem DPH nebo když se plátcem DPH stane kterýkoliv z členů společnosti.

Osoba povinná k dani podává přihlášku k registraci do 15 dnů od konce měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat. Plátcem se stává od počátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém podala přihlášku k registraci. Pokud má právnická nebo fyzická osoba zpřístupněnou datovou schránku, musí navíc přihlášku k registraci podat pouze elektronicky.